جمله خبری

جمله خبری

جمله خبری
من شلوار می پوشم.
من پیراهن می پوشم.
من جوراب می پوشم.
من تی شرت می پوشم.
من دستکش می پوشم.
من پیراهن می پوشم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید