جمعیت

جمعیت
جمعیت
خانواده ما کم جمعیت است.
من عمو ندارم، یک خاله دارم، یک عمه و دو دایی.
خانواده بعضی از دوستان من خیلی پر جمعیت است.
دوست من 5 عمه، 8 عمو، 9 دایی و 4 خاله دارد.
بعضی کشورها کم جمعیت هستند.
بعضی کشورها پر جمعیت هستند.
جمعیت کشور من 70 میلیون نفر است.
جمعیت کشور شما چقدر است؟

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید