تاریخ 2

تاریخ 2

تاریخ 2
یک روز 24 ساعت
یک هفته 7 روز
یک ماه معمولا سی روز
یک سال 12 ماه
یک دهه 10 سال
یک قَرن 100 سال
فروردین 31 روز است.
اردیبهشت 31 روز است.
خرداد 31 روز است.
تیر 31 روز است.
مرداد 31 روز است.
شهریور 31 روز است.
مهر 30 روز است.
آبان 30 روز است.
آذر 30 روز است.
دی 30 روز است.
بهمن 30 روز است.
اسفند  29 یا 30 روز است.

یکم فروردین
چهارم اردیبهشت
بیست و پنجم آبان
یازدهم خرداد
پانزدهم اسفند
پنجم تیر
سیزدهم بهمن
بیست و یک دی
هجدهم مهر
بیست و هشتم شهریور
هفتم آذر
بیست و شش مرداد

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید