بیماری ها

بیماری ها

بیماری 3
سَرماخوردگی یک بیماری است.
اِیدز یک بیماری است.
سَرطان یک بیماری است.
بَعضی بیماری‌ها راحَت مُداوا می‌شوند.
بَعضی بیماری‌ها سخت مُداوا می‌شوند.
بَعضی بیماری‌ها لاعَلاج هستند.
دَرمان بَعضی بیماری‌ها سَرپایی است.
بَعضی بیماران بَستری می‌شوند.
آن‌ها در بیمارستان بَستری می‌شوند.
بَعضی بیماری‌ها مادَرزادی است.
بَعضی بیماری‌ها به خاطر نوع زندگی انسان ایجاد می‌شوند.
اَفراد در تابستان مُمکن است گرمازَده شَوَند.
اَفراد در زمستان مُمکن است سَرما بُخورند.
سَردَرد، دِلدَرد، دَندان‌دَرد، کمَر‌دَرد، و تب هر کدام عَلامت یک بیماری هَستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید