برنامه روزانه من

برنامه روزانه من
برنامه روزانه من
من صبح ها با اذان صبح بیدار می شوم.
من صبح ها زود بیدار می شوم.
من بعد از نماز ورزش می کنم.
من هر روز به کوه می روم.
من کوهنوردی را دوست دارم.
من کوهنوردم.
من بعد از کوهنوردی به خانه بر می گردم.
من بعد از ورزش دوش می گیرم.
من بعد از حمام صبحانه میخورم.
من صبحانه نیمرو یا کره مربا یا نونو پنیر می خورم.
من بعد از صبحانه به سرکار می روم.
مت ساعت 8 صبح باید سرکار باشم.
من بعد از کار به باشگاه یا استخر می روم.
من ساعت 7 شب به خانه بر می گردم.
من زود شام می خورم.
من بعد از شام می خوابم.
من شب ها زود می خوابم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید