برف

 

برف
برف
برف سَرد است.
برف سفید است.
زمستان برف می‌بارد.
برف لیز است.
هوای برفی زیبا است.
ما در حیاط آدم‌برفی میسازیم.
مادرم برایمان چای گرم می‌آورد.
من در روزهای برفی دستکش و کلاهم را می‌پوشم.
با بارش برف کشاورزان خوشحال می‌شوند.
بچه‌ها برف بازی می‌کنند.
مردم برف‌ها را از روی پشت‌بام ها پارو می‌کنند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید