بدن من

بدن من

بدن من 4

من دو چشم دارم.
من یک دماغ دارم.
من یک دهن دارم.
من داخل دهانم دندان دارم.
من داخل دهانم زبان دارم.
من دو تا ابرو دارم.
من مو دارم.
من دو دست دارم.
من دو پا دارم.
من یک سر دارم.
دست های من ده انگشت دارند.
پاهای های من ده انگشت دارند.
دست های من ده ناخن دارند.
پاهای های من ده ناخن دارند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید