بدن من 3

جمله خبری

من ساعت مچی دارم.
من ساعتم را روی مچم میبندم.
من کمربندم را دور کمرم می بندم.
من با دست راستم می نویسم.
من راست دستم.
بعضی‌ها با دست چپ می نویسند.
آن‌ِها چپ دست هَستند.
بَعضی ها فقط یک دست دارند.
بَعضی ها یک دست ندارند.
بَعضی ها اصلا دست ندارند. آن‌ها جانباز یا معلول هَستند. آن‌ها از دست معلول هَستند.

من با پاهایم راه می‌روم.
بَعضی ها فقط یک پا دارند.
بَعضی ها یک پا ندارند.
بَعضی ها اصلا پا ندارند. آن‌ها جانباز یا معلول هَستند. آن‌ها از پا معلول هَستند.

من دو چشم دارم.
بَعضی ها یک چشم ندارند.
بَعضی ها فقط یک چشم دارند.
بَعضی ها اصلا چشم ندارند. آن‌ها جانباز یا معلول هَستند. آن‌ها از چشم معلول هَستند. آن ها نابینا هَستند.

من مو دارم.
بَعضی ها اصلا مو ندارند. آن‌ها کچل هَستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید