بازار

بازار
بازار
بازار مهمترین محل برای انجام خرید است.
در بازار هر صنفی یک بازارچه یا بازار دارد.
بازار زرگرها
بازار پارچه فروش ها
بازار کفاش ها
بازار فرش‌فروش‌ها
کلمه بازار از زبان فارسی به زبان انگلیسی وارد شده است.
در خیلی از شهرها بازارهای روزانه محلی مثل
شنبه بازار
یکشنبه بازار
دوشنبه بازار
سه شنبه بازار
چهارشنبه بازار
پنجشنبه بازار
جمعه بازار
وجود دارد.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید