اینترنت

اینترنت
اینترنت
اینترنت معجزه قرن حاضر است.
اینترنت یعنی شبکه ای از میلیاردها کامپیوتر که به هم وصل هستند.
اینترنت کاربردهای خیلی زیادی دارد.
ما با اینترنت می توانیم به کتاب ها و اطلاعات زیادی دسترسی داشته باشیم.
ما با اینترنت می توانیم خرید کنیم.
با اینترنت می توانیم خودمان را به جهان معرفی کنیم.
ما با اینترنت می توانیم خرید کنیم.
ما با اینترنت می توانیم درآمد کسب کنیم.
ما با اینترنت می توانیم فیلم ببینیم و مسیقی کوش کنیم.
ما با اینترنت می توانیم با دوستانمان بصورت تصویری صحبت کنیم.
ما با اینترنت می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید