ایران

ایران

ایران
ایران کشور من است.
تهران پایتخت ایران است.
ایران کشور بزرگی است.
ایران کشور زیبایی است.
شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، خرمشهر، یزد، رشت، ساری، گرگان و لرستان شهرهای مهم ایران هستند.
کشور ایران چهار فصل است.
ایران شهرهای زیبایی دارد.
مردم ایران مهمان نوازند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید