انرژی

انرژی
انرژی
انرژی ها به دو گروه قدیمی و نو تبدیل می شوند.
انرژی های قدیمی مانند: چوب، ذغال سنگ، نفت
انرژی های نو مانند:
انرژی باد، انرژی خورشید، انرژی آب و انرژی اتمی.
انرژی یکی از نیازهای بشر است.
امروز بشر از هر زمانی نیاز بیشتری به انرژی دارد.
انرژی پاک باعث حفظ محیط زیست می گردد.
بحران انرژی یک بحران جهانی است.
باید در مصرف انرژی صرفه جویی نماییم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید