اعداد

اعداد

اعداد
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده
یازده
دوازده
سیزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هجده
نوزده
بیست
بیست و یک
بیست و دو
بیست و سه
بیست و چهار
بیست و پنج
بیست و شش
بیست و هفت
بیست و هشت
بیست و نه
سی

سی و یک
سی و دو
سی و سه
سی و چهار
سی و پنج
سی و شش
سی و هفت
سی و هشت
سی و نه
چهل
چهل و یک
چهل و دو
چهل و سه
چهل و چهار
چهل و پنج
چهل و شش
چهل و هفت
چهل و هشت
چهل و نه
پنجاه
پنجاه و یک
پنجاه و دو
پنجاه و سه
پنجاه و چهار
پنجاه و پنج
پنجاه و شش
پنجاه و هفت
پنجاه و هشت
پنجاه و نه
شصت

شصت و یک
شصت و دو
شصت و سه
شصت و چهار
شصت و پنج
شصت و شش
شصت و هفت
شصت و هشت
شصت و نه
هفتاد
هفتاد و یک
هفتاد و دو
هفتاد و سه
هفتاد و چهار
هفتاد و پنج
هفتاد و شش
هفتاد و هفت
هفتاد و هشت
هفتاد و نه
هشتاد
هشتاد و یک
هشتاد و دو
هشتاد و سه
هشتاد و چهار
هشتاد و پنج
هشتاد و شش
هشتاد و هفت
هشتاد و هشت
هشتاد و نه
نود
نود و یک
نود و دو
نود و سه
نود و چهار
نود و پنج
نود و شش
نود و هفت
نود و هشت
نود و نه
صد

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید