اعداد

اعداد
هزار و صد
هزار و دویست
هزار و سیصد
هزار و چهارصد
هزار و پانصد
هزار و ششصد
هزار و هفتصد
هزار و هشتصد
هزار و نهصد
دو‌هزار
سه هزار
چهارهزار
پنج هزار
شش‌هزار
هفت‌هزار
هشت‌هزار
نه‌هزار
ده‌هزار
یازده‌هزار
دوازده‌هزار
سیزده‌هزار
چهارده‌هزار
پانزده‌هزار
شانزده‌هزار
هفده‌هزار
هجده‌هزار
نوزده‌هزار
بیست‌هزار
سی هزار
چهل هزار
پنجاه هزار
شصت هزار
هفتاد هزار
هشتاد هزار
نود هزار
صد هزار

پیشنهادهای دیگر …