اعداد 5

اعداد

اعداد 5

صد و هشتاد
صد و هشتاد و یک
صد و هشتاد و دو
صد و هشتاد و سه
صد و هشتاد و چهار
صد و هشتاد و پنج
صد و هشتاد و شش
صد و هشتاد و هفت
صد و هشتاد و هشت
صد و هشتاد و نه
صد و نود
صد و نود و یک
صد و نود و دو
صد و نود و سه
صد و نود و چهار
صد و نود و پنج
صد و نود و شش
صد و نود و هفت
صد و نود و هشت
صد و نود و نه
دویست
سی صد
چهار صد
پانصد
ششصد
هفت‌صد
هشت‌صد
نهصد
هزار

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید