اعداد 4

اعداد

اعداد 4

صد و پنجاه
صد و پنجاه و یک
صد و پنجاه و دو
صد و پنجاه و سه
صد و پنجاه و چهار
صد و پنجاه و پنج
صد و پنجاه و شش
صد و پنجاه و هفت
صد و پنجاه و هشت
صد و پنجاه و نه
صد و شصت

صد و شصت و یک
صد و شصت و دو
صد و شصت و سه
صد و شصت و چهار
صد و شصت و پنج
صد و شصت و شش
صد و شصت و هفت
صد و شصت و هشت
صد و شصت و نه
صد و هفتاد
صد و هفتاد و یک
صد و هفتاد و دو
صد و هفتاد و سه
صد و هفتاد و چهار
صد و هفتاد و پنج
صد و هفتاد و شش
صد و هفتاد و هفت
صد و هفتاد و هشت
صد و هفتاد و نه

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید