اشکال هندسی 2

اشکال هندسی 2

اشکال هندسی 2
بیضی
دایره
مثلث
مربع
مستطیل
کره
مخروط
لوزی
ذوذنقه
تخم مرغ بیضی شکل است.
توپ کروی شکل است.
هرم مخروطی شکل است.
میدان شکل دایره است.
حوض مستطیل شکل است.
استخر مستطیل شکل است.
سکه دایره شکل است.
اسکناس مستطیل شکل است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید