ابزار

ابزار
چکش
اره
بیل
کلنگ
فرغون
پیچ
پیچ گوشتی
دم باریک
امبردست
آچار
میخ

چکش

چکش

اره

اره

بیل

بیل

کلنگ

کلنگ

فرغون

فرغون

پیچ

پیچ

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

دم باریک

دم باریک

انبردست

انبردست

آچار

آچار

میخ

میخ

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید