آفریقا

آفریقا

آفریقا

آفریقا یک قاره بزرگ است.
بیشتر مردم آفریقا سیاه پوست هَستند.
آفریقا منابع طبیعی زیادی دارد.
آفریقا، آب، معدن، نفت و جنگل فراوانی دارد.
بَعضی کشورهای آفریقایی خشک هَستند.
مردم قاره آفریقا مهربان هَستند.
آفریقای جنوبی یک کشور پیشرفته آفریقایی است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید