آتش نشان

آتش نشان

آتش نشان
آتش نشانی شغل خیلی مهمی است.
آتش نشان ها خیلی شجاع هستند.
آتش نشان ها ورزیده هستند.
آتش نشان ها از بلندی نمی ترسند.
آتش نشان ها از آتش نمی ترسند.
دوست من باران یک آتش نشان است.
باران یک آتش نشان خانم است.
او یک خانم شجاع و قوی است.

من دوست دارم بازیگر شوم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید