آتشفشان

آتشفشان

آتشفشان
ما در کشورمان چند آتشفشان خاموش داریم.
آتشفشان ها گدازه زمین را بیرون می دهند.
آتشفشان یک سوراخ روی نوک یک کوه است.
آتشفشان مواد مذاب زمین را بیرون میریزد.
ایران دارای پنج آتشفشان غیر فعال دماوند، سبلان، تفتان، بزمان و سهند است.
آتشفشان ها خیلی خطرناک هستند.
آتشفشان های فعال مواد مذاب و سنگ را تا کیلومترها آنطرف تر پرتاب می کنند.
اگر در منطقه ای آتشفشان عمل نکند و انرژی زمین تخلیه نشود ممکن است زلزله بوجود بیاید.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید