آب و هوا

آب و هوا
سرد
گرم
معتدل
خوب
آفتابی
مهتابی
ابری
بارانی
طوفانی
برفی
مه
تگرگ
صاف
رعد و برق
لغزنده
آلوده
پاک
دماسنج
گرد و غبار/گرد و خاک
آسمان آبی صاف است.
هوا ابری است
هوا طوفانی است.
هوا شرجی است.
هوا گرم است.
هوا سرد است.

 

سرد

سرد

گرم

گرم

معتدل

معتدل

آفتابی

آفتابی

مهتابی

مهتابی

ابری

ابری

طوفانی

طوفانی

برفی

برفی

مه

مه

رعد و برق

رعد و برق

لغزنده

لغزنده

آلوده

آلوده

پاک

پاک

دماسنج

دماسنج

گردوخاک

گردوخاک

بارانی

بارانی

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید