پنجشنبه بازار

پنجشنبه بازار
پنجشنبه بازار
پنج شنبه بازار قدیمی ترین بازار ایران است.
پنج شنبه بازار هیچ جای ثابتی ندارد.
پنج شنبه بازار همیشه پنج شنبه ها برگزار می شود.
در پنج شنبه بازار تقریبا همه چیز می فروشند.
پنج شنبه بازار برای خرید مناسب است.
اجناس پنج شنبه بازار ارزان است.