پس از مرگ

پس از مرگ

کمدی الهی کتابیست اثر دانته شاعر و نویسنده ایتالیایی. این کتاب از زبان اول شخص است و دانته در این کتاب سفر خیالی خود به دوزخ، برزخ و بهشت را تعریف می‌کند.
تعداد آثار ادبی ارزشمندی که در جهان به موضوع سفر به دنیای پس از مرگ پرداخته باشند زیاد نیست. ادبیات و فرهنگ ایران در سه اثر باستانی موضوع سفر به دنیای پس از مرگ را بیان کرده‌است. افسانه ویشتاسب، کتیبه «کرتیر» و کتاب ارداویرافنامه سه اثر باستانی هستند که به این موضوع می پردازند.
داستان دینی ارداویراف شباهت زیادی با “کمدی الهی” “دانته” دارد و پژوهشگران بر این باورند که دانته در آفریدن اثر خود از منابع عربی یاری گرفته و آن منابع به نوبه خود از ارداویراف‌نامه اقتباس کرده‌اند.
ﮐﺘﺎب ارداوﯾﺮاﻓﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در اواﯾﻞ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻓﻌﻼً در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ، و ذﮐﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در “اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ” اﺑﻦﻧﺪﯾﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪای آﺛﺎری ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *