مشاغل مختلف

مشاغل مختلف

شغل
هر کَسی یک شغلی دارد.
بعضی‌ها کارمند هستند.
شُغل بعضی‌ها آزاد است.
بَعضی اَفراد مُعلم هستند.
بَعضی اَفراد پزشک هستند.
بَعضی اَفراد دَندانپزشک هستند.
بَعضی اَفراد کارگر هستند.
بَعضی اَفراد مُنشی هستند.
بَعضی اَفراد مُدیر هستند.
بَعضی اَفراد هُنرمند هستند.
بَعضی اَفراد آتش‌نشان هستند.
بَعضی اَفراد نَجار هستند.
بَعضی اَفراد قَصاب هستند.
بَعضی اَفراد نانوا هستند.
بَعضی اَفراد آهنگر هستند.
بَعضی اَفراد مِعمار هستند.
بَعضی اَفراد مِکانیک هستند.
بَعضی اَفراد حِسابدار هستند.
بَعضی اَفراد بازیگر هستند.
بَعضی اَفراد تاجر هستند.
بَعضی اَفراد ماهیگیر هستند.
بَعضی اَفراد بَرنامه‌نویس هستند.
بَعضی اَفراد پیک‌موتوری هستند.
بَعضی اَفراد باغبان هستند.
بَعضی اَفراد خیاط هستند.
بَعضی اَفراد متصدی پمپ‌بنزین هستند.
بَعضی اَفراد متصدی پمپ‌‌گاز هستند.
بَعضی اَفراد پرستار هستند.
بَعضی اَفراد آرایشگر هستند.
بَعضی اَفراد مترجم هستند.
بَعضی اَفراد قاضی هستند.
بَعضی اَفراد وکیل هستند.
بَعضی اَفراد گارسون هستند.
بَعضی اَفراد مُدل هستند.
بَعضی اَفراد بَنا هستند.
بَعضی اَفراد نَقاش هستند.
بَعضی اَفراد پُلیس هستند.
بَعضی اَفراد وَرزشکار هستند.
بَعضی اَفراد پُستچی هستند.
بَعضی اَفراد نِظافتچی هستند.
بَعضی اَفراد تَعمیرکار هستند.
بَعضی اَفراد خَبرنگار هستند.
بَعضی اَفراد فروشنده هستند.

بَعضی اَفراد مُهندس هستند.
بَعضی اَفراد راننده هستند.
بَعضی اَفراد سَرباز هستند.
بَعضی اَفراد مَغازه‌دار هستند.
بَعضی اَفراد دانش‌آموز هستند.
بَعضی اَفراد دانشجو هستند.
بَعضی اَفراد نویسنده هستند.
بَعضی اَفراد مُشاور اَملاک هستند.
بَعضی اَفراد نِظامی هستند.
بَعضی اَفراد راهنمای گردشگری هستند.
بَعضی اَفراد دامپزشک هستند.
بعضی‌ها دَستفروش هستند.
بَعضی اَفراد جوشکار هستند.
بَعضی اَفراد خَلبان هستند.
بَعضی اَفراد مِهماندار هواپیما هستند.

پُلیس‌ها و سَرباز‌ها نظامی هستند.
بَعضی اَفراد بیکار هستند.
در ایران بیشتر خانم‌ها خانه‌دار هستند.
بیشتر خانم‌های ایرانی خانه‌دار هستند.
بعضی‌ها کارشان را دوست دارند.
بعضی‌ها کارشان را دوست ندارند.
بعضی‌ها شغلشان را دوست دارند.
بعضی‌ها شغلشان را دوست ندارند.
بیشتر مردم برای کسب درآمد کار می‌کنند.
بَعضی از مردم برای سرگرم شدن کار می‌کنند.
بَعضی از مشاغل حوصله زیادی می خواهد.
بَعضی از مشاغل سخت است.
بَعضی از مشاغل آسان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *