محل کار 2

شکل نوشتاری

شکل گفتاری

محل کار 2

محل کار 2
جوشکار در جوشکاری کار می کند.
بنا در ساختمان کار می کند.
معلم در مدرسه کار می کند.
دامپزشک در دامپزشکی کار می کند.
راننده در ماشین کار می کند.
سرباز در پادگان کار می کند.
فروشنده در مغازه کار می کند.
خبرنگار در خبرگزاری کار می کند.
قاضی در دادگاه کار می کند.
گارسون در رستوران کار می کند.