قومیت ها

قومیت ها

قومیت ها
در ایران قومیت های مختلفی زندگی می کنند.
کرد، لر، گیلک، مازنی، عرب، فارس، بلوچ، آذری، تالش و ترکمن انواع قومیت های ایرانی هستند.
کردها در کردستان زندگی می کنند.
لرها در لرستان زندگی می کنند.
گیلک ها در گیلان زندگی می کنند.
مازنی ها در مازندران زندگی می کنند.
عرب ها در جنوب زندگی می کنند.
بلوچ ها در بلوچستان زندگی می کنند.
آذری ها در آذربایجان زندگی می کنند.
تالشی ها در تالش زندگی می کنند.
ترکمنی ها در ترکمنستان زندگی می کنند.
همه اقوام ایرانی با هم متحد هستند.
اتحاد زیادی بین اقوام ایرانی وجود دارد.