دیروز2

دیروز2

دیروز2
دیروز شنبه بود. دیروز سوم تیر بود. دیروز سومین روز تابستان بود. دیروز هوا گرم بود.
دیروز صبحانه شیر بود. دیروز ظهر ناهار قرمه سبزی بود. دیشب شام نیمرو بود.