جشن نوروز

 

جشن نوروز
جشن نوروز
هرسال 12 ماه است.
هر سال در ایران 4 فصل است.
بهار، تابستان، پاییز و زمستان فصل های سال هَستند.
نوروز اولین روز فصل بهار است.
نوروز بزرگترین جشن فارسی زبانان است.
نوروز اولین روز سال است.
ما در نوروز جشن می گیریم.
ما در نوروز به دیدن اقوام و فامیل می رویم.
ما در نوروز هفت سین می چینیم.