تهران

تهران

تهران
تهران شهر من است.
خانه من در تهران است.
تهران شهر شلوغی است.
تهران پر جمعیت است.
تهران پر ترافیک است.
تهران شهر پر سروصدایی است.
تهران شهر زیبایی است.
تهران مردم خوبی دارد.
مردم تهران مهربانند.