امروز2

امروز2

امروز2
امروز شنبه است. امروز سوم تیر است. امروز سومین روز تابستان است. امروز هوا گرم است.
امروز صبحانه شیر است. امروز ظهر ناهار قرمه سبزی است. امشب شام نیمرو است.