اتاق خواب

اتاق خواب

اتاق خواب
من شب ها در اتاق خواب می خوابم.
اتاق خواب من صورتی است.
من در اتاق خوابم تخت ندارم.
من روی دُشک می خوابم.
من یک بالشت، یک پتو و یک دُشک دارَم.
من شب ها دشکم را پهن می کنم.
من روزها دشکم را جمع می کنم.
من بالشت، پتو و دشکم را در کمد دیواری اتاق خواب میگذارم.
اتاق خوابِ من 12 متری است.
من در اتاق خوابم کتابخانه دارم.
کتابخانه من پر از کتاب است.
من کتاب خواندن را دوست دارم.
مودم، کامپیوتر و میز کامپیوتر من هم در اتاق خواب است.
تا همین چند سال قبل ما زمستان ها زیر کرسی میخوابیدیم.
کرسی خیلی گرم و خوب بود.